Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa nr 38

Szkoła Podstawowa nr 38 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły: r.koziarska@sp38.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 342 60 76

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście od strony ul. Niedźwiednik (od boiska)

- wejście wyłącznie dla dzieci z punktu przedszkolnego, ich rodziców/opiekunów

- przed budynkiem na parkingu brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych

- z poziomu ulicy można wjechać samochodem na plac, z którego do wejścia prowadzą schody

- przed samym wejściem do budynku znajduja się schody dwustopniowe

- drzwi wejściowe dwuetapowe, nie otwierają się automatycznie

- w przedsionku znajduje się portiernia, woźna oddziałowa otwiera domofonem kolejne drzwi

- na tym samym poziomie znajduje się sala punktu przedszkolnego, szatnia, łazienki, toaleta dla osób niepełnosprawnych

Wejście główne od strony ul. Leśna Góra

- dwa wejścia do budynku, jedno wyłącznie dla uczniów, pracowników, otwarte wyłącznie na godzinę przed rozpoczęciem pierwszej lekcji

- drugie główne dla uczniów, pracowników, interesantów, rodziców, opiekunów

- do obu wejść od ulicy prowadzą schody z jednej strony, z drugiej z poziomu chodnika podjazd dla wózków dziecięcych i inwalidzkich

- w obu wejściach drzwi wejściowe dwuetapowe, nie otwierają się automatycznie

- z lewej strony wejścia znajduje się portiernia, gdzie woźna otwiera domofonem kolejne drzwi i udziela informacji

- po prawej stronie od wejścia na tym samym poziomie znajdują się szatnie dla dzieci z oddziałów 0-III

- po lewej stronie od wejścia przy portierni znajdują się drzwi podzielne, z otwieranym skrzydłem, przez które przechodzi się w kierunku sekretariatu, gabinetu dyrektora i wicedyrektora oraz do windy, która jest po prawej stronie

- windą można poruszać się po wszystkich poziomach szkoły

- stołówka szkolna znajduję się na parterze, możliwe dojście schodami i podjazdem dla wózków

- szatnie klas IV-VIII znajdują się na poziomie -1

- od strony wejścia głównego brak miejsc parkingowych, parkowanie wzdłuż ul. Leśna Góra

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia