WYNIKI REKRUTACJI


PODSTAWA PRAWNA OPUBLIKOWANIA LIST NA STRONIE INTERNETOWEJ
§11baa pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:
6. W postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek”.


Dokumenty do dostarczenia do szkoły:

rodzice czterolatków - DEKLARACJA/POTWIERDZENIE

rodzice pięcio i sześciolatków - OŚWIADCZENIE WOLI