Opłaty za obiady należy wpłacać na indywidualny numer konta
za grudzień w wysokości:

Zerówka - 115,00 zł (23 x 5,00 zł).
Klasy I-VIII - 80,00 zł (16 x 5,00 zł).
Przedszkole żywienie koszt 230,00 zł (23 x 10,00 zł).
Przedszkole pobyt koszt 115,00 zł
Wpłaty należy dokonać od 1.12.2021 r. do 10.12.2021 r.

Dzieci, które korzystały z obiadów w poprzednim roku szkolnym mają ten sam numer umowy i ten sam indywidualny numer konta.
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat na indywidualny numer konta.
Jeżeli wpłaty nie będzie w wyznaczonym terminie (do 10.12), dziecko może nie otrzymać posiłku!

Dane do przelewu:
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka w Gdańsku
W tytule wpłaty należy wpisać: imię i nazwisko dziecka/klasa/nr umowy/za m-c,
np.: Jan Kowalski /1a /12/2020/2021/IX.


Harmonogram wydawania obiadów

Dzieci z oddziałów przedszkolnych (tzw. zerówek)

12.00 – 12.20
14.00 - 14.20

Uczniowie klas I-III SP 11.00 – 11.20
Uczniowie klas IV - VI SP 11.30 – 11.50
Uczniowie klas VII - VIII SP 12.35 – 12.55

W przypadku skróconych lekcji harmonogram jest zmieniony analogicznie do zmian w planie lekcji skróconych.


Jadłospis na stronie Jedzmy zdrowo


Rozwiązanie umowy o korzystanie z obiadów.

Rozwiązanie umowy o korzystanie z obiadów składamy do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów. Rozwiązanie umowy złożone po 25. dniu miesiąca skutkuje dopiero po miesiącu od złożenia dokumentu (przykład – rozwiązanie umowy złożone 26.10.2017 r. skutkuje rozwiązaniem z dniem 1.12.2017 r.). Przed rozwiązaniem umowy należy uregulować wszelkie płatności ( zaległości, odsetki). Prosimy o zachowanie przez rodzica/opiekuna kopii rozwiązania umowy potwierdzonej przez sekretariat szkoły. Druk rozwiązania umowy o korzystanie z obiadów prosimy pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełnić drukowanymi literami, a następnie złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły lub wypełnić i podpisać dokumenty na miejscu.


Odwołania obiadów zgłaszamy

tylko e-mailem na adres poczty obiadysp38@wp.pl
Najpóźniej danego dnia roboczego do godz. 9.00, a odpis będzie uwzględniony od dnia następnego.
Przy zgłoszeniu odpisu należy podać:
Imię i nazwisko dziecka, klasę, datę nieobecności, imię i nazwisko rodzica, oraz telefon kontaktowy.
Zamówienie na produkty składamy o godz. 9.00 dwa dni robocze wcześniej (przykładowo: na środę zamówienie składamy w poniedziałek).
Tylko odwołanie obiadu przed złożeniem zamówienia jest zasadne do odliczenia kwoty. Po zamówieniu towarów, nie ma możliwości odwołania obiadu, ponieważ ze względów sanitarnych produkty(mięso, drób, ryby) muszą być użyte do produkcji w danym dniu, w żaden sposób nie mogą zostać odłożone na inny dzień.
Odwołać można tylko te obiady, które są opłacone. Odwołania obiadów należy traktować jako przypadki losowe (np. choroba, wycieczka szkolna lub klasowa). Brak zgłoszenia ze strony rodzica w tych przypadkach oznacza, że dziecko będzie korzystać z obiadu. Odliczenia za obiady, które nie zostały wcześniej odwołane, nie będą uznawane.
Odwołania obiadów może dokonać tylko rodzic (opiekun prawny).
Należność za odwołane obiady za dany miesiąc zostaje zarachowana na poczet wpłat następnego miesiąca. Rozliczenie tej należności następuje poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc. W przypadku nie dokonania wpłaty, odwołania i nadpłaty zostaną automatycznie rozpisane na obiady kolejnego miesiąca, chyba, że rodzic złoży rozwiązanie umowy na obiady w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.
W miesiącu czerwcu nie ma odpisów obiadów z powodu braku możliwości odliczenia ich w kolejnym miesiącu (wakacje). Wszystkie wyjazdy, wycieczki proszę odliczać przy czerwcowej wpłacie za obiady.
Należność za odwołane obiady i saldo w miesiącu czerwcu i grudniu zostanie przelana na konto bankowe, z którego nastąpiła wpłata za obiady lub na konto bankowe wskazane przez rodzica.Regulamin stołówki szkolnej
Umowa o korzystanie z obiadów
Rozwiązanie umowy o korzystanie z obiadów
Kontakt